سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هدی سبهانی – کارشناس ارشد بیابان زدایی
ارش ملکیان – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

تخمین و پیش بینی دبی رسوب در طیف گسترده ای از مسائلی نظیر مهندسی رودخانه ها، طراحی سدها، انتقال آلودگی تاثیرات زیست محیطی، تاثیرات آبخیزداری و بسیار ی ازبحثهای منابع آب کاربرد دارد از سوی دیگر حمل رسوب برروی شاخصهای کیفی آب به لحاظ شرب و کشاورزی تاثیر گذار است از این رو متخصصان همواره در جهت براورد بار معلق جریان رودخانه تلاشهایی نموده اند دراین تحقیق به منظور تاثیر مدلهای طبقه بندی داده های مورد استفاده بر صحت براورد رسوب معلق مشخص شود از امار داده های متناظر دبی جریان و دبی رسوب ایستگاه هیدرومتری بنکوه واقع در حوزه آبخیز حبله رود از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۵ استفاده گردیده است داده های دبی جریان و دبی رسوب براساس ۴ مدل A,B,C,D طبقه بندی شده اند در تمامی مدلها رابطه رگرسیونی بین مقادیر دبی جریان و دبی رسوب برقرار شد. جهت انتخاب مدل بهینه از شاخصهای آماری میانگین خطای نسبی و میانگین خطای مطلق استفاده شده است نتایج نشان میدهد مدل D و مدل C بهعنوان مدلهای بهینه انتخاب گردیده اند.