سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید بخش ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
شیلان رشیدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
علی رضا قدس ولی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
حبیب الله میرزایی – دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی گرگان

چکیده:

مالت، دانه جوانه زده غلات مخصوصا جو ) Hordeum vulgare ( است که تحت شرایط کنترل شده، جوانه زده و خشک می گردد. در این مطالعه رطوبت و حجم مالت های حاصل از لاین های EBYT88-17 و EBYT88-20 جو، اندازهگیری شد. برای بررسی این پارامترها و تهیه مالت از ۳ زمان خیساندن ) ۲۴,۳۶,۴۸ساعت و ۳ زمان جوانهزنی ) ۳ ,۵,۷( روز استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری و بهینه سازی فرایند به روش سطح پاسخ و بهوسیله نرم افزار Design Expert نسخه ۶٫۰٫۲ انجام شد. نتایج نشان داد که که افزایش زمان خیساندن از ۲۴ به ۳۶ ساعت در طی تمامی روز های ج انه زنی باعث افزایش رطوبت گردید و با افزایش مدت زمان خیساندن و جوانه زنی افزایش حجم را در پی داشت.