سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیرا قاسمی دماوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آ
علی رضا قدس ولی – استاد یار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و مناب
فاطمه فاضلی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی

چکیده:

در این مطالعه اثر مدت زمان خیساندن و جوانه زنی روی خصوصیات کمی و کیفی مالت تهیه شده از لاین ) ۷۹ EBYT- ( جو، شامل راندمان مالت سازی، پروتئین کل، راندمان عصاره آب سرد، راندمان عصاره آب گرم و رنگ عصاره با استفاده از طرح کاملاً تصادفی در قالب آزمایشات فاکتوریل ۳×۳با سه سطح مدت زمان خیساندن ) ۴ ۳۳ و ۲۴ ساعت(و سه سطح مدت زمان جوانه زنی ) ۳ ۹ و ۷ روز( و در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که با افزایش مدت زمان خیساندن، راندمان مالت سازی و پروتئین کل به ترتیب در حدود ۲/۹۹و۳۲/۴۲درصد کاهش یافتند ولی میزان رنگ عصاره افزایش یافت. با افزایش مدت زمان جوانه زنی، راندمان مالت سازی و پروتئین کل کاهش ولی میزان راندمان عصاره آب سرد افزایش یافت. بیشینه راندمان عصاره آب گرم از مالتی با ۳۳ ساعت خیساندن و ۹ روز جوانه زنی به دست آمد