سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا نیک روان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
عبدالرحیم هوشمند – استادیاردانشگاه شهیدچمران اهواز
هادی معاضد – دانشیار

چکیده:

با ازدیاد روزافزون جمعیت ودرنتیجه افزایش تقاضای استفاده از آب برای مقاصد مختلفی چون کشاورزی شرب و صنعت لزوم توسعه سرمایه گذاری دربخش آب و سازه های هیدرولیکی امری اجتناب ناپذیر است احداث سد بهعنوان مانعی مهم دربرابر جریانهای طبیعی رودخانه نقش تعدیلی ویژه ای دررژیم ابی رودخانه دارد این مطالعه به منظور بررسی تاثیر مخزن سد برکیفیت اب رودخانه و بصورت موردی برروی سدمخزنی جره که به عنوان پنجمین سدبزرگ خاکی استان خوزستان و برروی رودخانه زرد در۳۵کیلومتری شمال شرقی شهرستان رامهرمز درنزدیکی روستای جره با حجم مخزن معادل ۲۱۶ میلیون مترمکعب ازجنس خاکی با هسته رسی با هدف کنترل سیلاب تامین آب کشاورزی و تامین برق منطقه احداث گردیده است با استفاده از شاخص OWQI انجام پذیرفته است نتایج این تحقیق نشان داد براساس شاخص مذکور سدمخزنی جره تاثیر مثبتی برکیفیت آب رودخانه زرد داشته است