سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کبری شادمانی –
آزاده شاهی زاده قبادی –
مریم شادمانی –

چکیده:

موضوع این تحقیق بررسی تاثیر محیط اداره بربهره وری نیروی انسانی درشرکت نفت بندرعباس می باشد این مقاله به بررسی برخی عوامل رفتاری و فیزیکی محیط کاربربهره وری کارکنان می پردازد و تایید م یکند که محیط رفتاری اثیری بیشتری نسبت به محیط فیزیکی بربهره وری کارکنان دارد درپژوهش حاضر جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل درشرکت نفت بندرعباس می باشد که درتعداد آنها ۱۰۷۰ نفر است روش تحقیق دراین پژوهش علی است روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای میدانی می باشد ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه است برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ازمون فرضیه ها ازنرم افزار کامپیوتری لیزرل استفاده شده است دراین تحقیق میزان ارتباط میان کلیه متغیرها قابل توجه بود هر ۵فرضیه تحقیق تایید شدند نتایج بیانگر این است که بین متغیر مستقل اسایش درمحیط کار و طرح اداره و تعامل اجتماعی کارکنان و بی نظمی و متغیر وابسته بهره وری کارکنان درسازمان رابطه معنی دار وجود دارد و محیط رفتاری نسبت به محیط فیزیکی تاثیر بیشتری بربهره وری کارکنان دارد.