سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نگین السادات امیرخلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین افشاری – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد دامغان
قنبر لائی –
اعظم دعائی –

چکیده:

این آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درمزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود اجرا گردید نتایج تجزیه واریانس نشان داد کهازنظر تعدادبرگ و ارتفاع درسطح احتمال ۱درصد و ازنظر عملکرد دانه تعداد برگ و ارتفاع درسطح احتمال ۵ درصد تفاوت معنی دار بود نتایج آزمایش نشان داد که بالاترین عملکرد دانه با استفاده ازکود سرک میانگین ۲۴۵۶٫۷ کیلوگرم درهکتار بدست آمد ازنظر ارتفاع رقم K.W با میانگین ۱۰۳٫۱۲۵ سانتیم تر دارای میانگین بالاتری نسبت به بقیه ارقام بود بیشترین تعداد طبق با میانگین ۱۲٫۶۶۶۷ مربوط به رقم پدیده بود که اختلاف معنی داری با رقم KW نداشت و بیشترین تعدادبرگ از رقم گلدشت با میانگین ۵۹٫۳۳۳ حاصل شد.