سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم حسنلوئی – کارشناس ارشد زراعت و مدرس دانشگاه پیام نور ممقان
فرهاد باغبانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور بناب
مهرداد یارنیا – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علیرضا تاری نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

آفتابگردا به دلیل سازگاری وسیع و دارا بود بیشترین مقدار روغن دانه ۴۱ تا ۱۱ درصد به عنوان مهم ترین محصول دانه روغنی مطرح می باشد و کیفیت روغن دانه آ نیز بالا است. به منوور بررسی اثر محلول پاشی سولفات آهن و اسید بُریک در دو مرحله مختلف رشد بر روی نسأت پوسته به دانه و عملکردهکتاری دانه در هیأرید آلستار آفتابگردا آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک های کامرل تصادفی با سه تکرار انجام شد. موارد مورد آزمون شامل عناصرر ریزمغذی در سه سطح شامل a1 : عدم مصرف کود ریزمغذی یا شاهد a1 : سولفات آهن و a2 : اسید بُریک( و زما و مراحل محلول پاشری ایرن عناصر در دو سطح b1 : مرحله۸-۶ برگی و – b2 : مرحله۱۴-۱۲برگی بود. در انتهای فصل و پس از برداشت نسأت پوسته به دانه و عملکرد هکتاری دانه اندازه گیری شدند. نتایج آزمایش نشان داد که محلول پاشی اسید بُریک در مرحله ۱۴-۱۲برگی نسأت پوسته به دانه را نسأت به تیمار شراهد ۴۰ درصد کاهش داد. محلول پاشی اسید بُریک در مرحله۸-۶ برگی میزان عملکرد هکتاری دانه رانسبت به تیمار شاهد ۳۳/۱۸% افزایک داد. به طور متوسط برتری اسیدبُریک نسبت به سولفات آهن در کاهک نسبت پوسته به دانه و افزایش عملکرد هکتاری دانه به ترتیب معادل ۲۶/۹۲ % و ۱۴/۱۰ % بود.