سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساناز حسین نژآد – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
محمود پوریوسف میاندواب – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
عبداله حسن زاده قورت تپه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان آ.غ

چکیده:

به منظور بررسی اثر کود بیولوژیک هوموس PK و محلول پاشی ب محرکهای رشد استیمورل، ریزامینا، فلامینا، فورس HB برعملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ رقم IL-111 طرح بصورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی که شامل دادن کود هوموس PK و ندادن هوموسPK و ۶ محلول پاشی درایستگاه تحقیقات ساعتلوی ارومیه در سال زراعی ۸۹ انجام شد. صفاتی کهدر این طرح مورد اندازه گیری قرارگرفت عبارتند از: قطر غوزه، شاخص برداشت، وزن گل، عملکرددانه ، سپس نتایج با نرم افزار SAS مورد تجزیه قرارگرفت نتایج نشان داد که از نظر آماری در سطح احتمال ۵% در کود بیولوژیک هوموس PK قطر غوزه شاخص برداشت عملکرد دانه اختلاف معنی داری با همدیگر دارند درمحلول پاشی با محرکهای رشد مختلف وزن گل و عملکرددانه اختلاف معنی داری با همدیگر نشان دادند.