سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زینب صحراپور – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
سیدمحمود حسینی – دانشیار دانشگاه تهران – کرج
یوسف حجازی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر محتوای آموزشی مرکز آموزش عالی کشاروزی کرج در توانمندسازی فراگیران می باشد پژوهش حاضر از لحاظ نوع و ماهیت تحقیق کاربردی و از نظر کنترل متغیرها از نوع توصیفی و همبستگی است جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دو گروه آموزش گران و فراگیران مرکز آموزش عالی کشاورزی واقع در محمدشهر کرج می باشد حجم نمونه با استفاده از سرشماری بوده است که ۵۲ پرسشنامه بین آموزشگران توزیع شد و نرخ بازگشت آن ۸۸/۴۶۱ درصد بوده است و ۱۵۰ پرسشنامه بین فراگیران توزیع شد که نرخ بازگشت آن ۸۷/۳۳ درصد بود ابزار گردآوری اطلاعاتدراین پژوهش دو نوع پرسشنامه بود که به طور مجزا برای دو گروه آموزشگران و فراگیران مرکز آموزش عالی کشاورزی بکارگرفته شد. روایی این ابزار با توجه به نظرات گروهی از اساتید دانشگاهی و صاحبنظران و پس از اعمال نقطه نظرات اصلاحی آنان به اثبات رسید درارزیابی پایایی از ضریب کرونباخ برای پرسشنامه آموزش گران و فراگیران استفاده شد که نشان دهنده پایایی مطلوب ابزار تحقیق می باشد همچنین به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات گردآوری شده از نرم افزار SPSS11.5 بهره گرفته شد.