سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسرین آقامحمدرفیع – دانشجوی کارشناسی ارشد
شکوفه انتشاری – استادیاران دانشگاه پیام نوراصفهان
مهدی یوسفی –

چکیده:

جاسموناتها از مشتقات لینولنیک اسید بوده که اثرمحافظتی بربهبود رشد گیاه درشرایط تنشهای محیطی دارند این مطالعه اثرمتیل جاسمونات دربالا بردن سطح تحمل نسبت به شوری درگیاه گاوزبان دارویی ازطریق تغییر دربرخی پارامترهای آناتومیکی و مورفولوژیکی را بررسی می کند محلول پاشی گیاهان با غلظت های ۰و۰/۰۱و۰/۰۵و۰/۱ میکرومولار متیل جاسمونات با ۴ بار تکرار یک روز درمیان به شکل پیش تیمار انجام شد و ۴ روز پس ازآخرین محلول پاشی گیاهان به مدت ۷باربا فواصل ۳روز درمیان با غلظت های ۰و۶۰و۱۰۰و۲۰۰ میلی مولار تحت تیمارشوری قرارگرفتند سپس مقادیر وزن تروخشک اندام هوایی اندیس روزانه طول و عرض سلولهای پارانشیم ردیف فوقانی و تعدادسلولهای پارانشیم به ازای هر۱۰ سلول اپیدرم فوقانی تراکم سلولها تعیین شد نتایج نشان داد متیل جاسمونات سبب افزایش اندیس روزانه افزایش وزن خشک و تر اندام هوایی کاهش طول و عرض سلولهای پارانشیم و تغییر درتعدادسلولهای پارانشیم شده و از این رو می تواند درافزایش مقاومت نسبت به شوری نق شداشته باشد.