سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید احمدی فخر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
نوراله معلمی – دانشیار گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمحمدحسن مرتضوی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

نگهداری محصولات باغبانی در سردخانه یکی از مهمترین روشهای نگهداری و عرضه طولانی مدت آنها میباشد. در این تحقیق تیمارهای متیل جاسمونات ( ۲۴ میکرولیتر در لیتر)، کلرید کلسیم ( ۲ درصد) و گرمادهی متناوب (به صورت هر ۶ روز یک روز دردمای ۲۰ درجه سانتیگراد) بر روی میوههای انار رقم گاودماغ کوهدشت اعمال و به مدت ۴ ماه در دمای پایین (دمای ۲درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۸۰ درصد) نگهداری شدند. بررسی صفات کیفی و کمی میوههای تیمار شده طی دوره نگهداری و نیز پس از پایان دوره انبارداری، بعد از ۳ روز نگهداری در دمای ۲۰ درجه و رطوبت نسبی ۷۰ درصد به منظور اعمال شرایط عمر قفسهای انجام گرفت.استفاده از تیمار متیل جاسمونات به تنهایی و نیز همراه با کلرید کلسیم سبب کمترین درصد کاهش وزن، کمترین میزان نشت الکترولیت و نیز بیشترین میزان ویتامین سی در آب انار شد. همچنین بیشترین میزان آنتوسیانین با اعمال تیمار گرمادهی متناوب به دست آمد. در مجموع اعمال تیمار متیل جاسمونات به تنهایی و یا همراه با کلرید کلسیم به عنوان موثرترین تیمار در حفظ صفات کیفی و کمی میوه انار در طول انبارمانی سرد، شناخته شد