سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعیدرضا حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران
اعظم سلیمی – استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران
علی گنجعلی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
راهله احمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور بررسی اثرمحلول پاشی متانول برمیزان کلروفیل a,bکارتنوئید کلروفیل کل محتوای آب نسبی و پایداری غشا سلولهای برگی نخود رقم کرج درشرایط تنش خشکی ازمایشی بصورت فاکتوری لدرقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار درشهریورسال ۹۰ دردانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد عامل محلول پاشی متانول با ۵ سطح شاهد ۲۰و۲۵و۳۰و۳۵ درصد حجمی بود که به هرکدم از سطوح ۲ گرم درلیتر گلیسین اضافه شد محلول پاشی ۳ بار طی فصل رشد گیاه و با فواصل ۱۰ روزه صورت گرفت محلول پاشی گیاهچه ها ها تا زمان جاری شدن قطره های محلول روی برگ ادامه یافت عامل خشکی نیز شامل تنش خشکی ۲۵درصد ظرفیت زراعی و بدون تنش خشکی ۱۰۰ درصد ظرفیت زراعی اعمال شد نتایج نشان داد بین سطوح مختلف متانول اختلاف معنی داری ازنظر میزان کلروفیل a,b کارتنوئید کلروفیل کل نسبت کلروفیل a به b محتوای آب نسبی ضریب پایداری غشا و راندمان مصرف آب وجود داشت (p <0.01