سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فرخجسته – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
سیدرضا اشرفی زاده – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
محمد مهران زاده – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
رضا زادمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

بی خاک ورزی روشی مرسوم در کشاورزی پایدار در کشورهای توسعه یافته می باشد که طی سالهای اخیر در کشور ما نیز به دلیل فوایدی که برانها مترتب است مورد استقبال کشاورزان و دست اندرکاران بخش کشاورزی قرارگرفته است اما مسئله وجود علف هرز در روش بی خاک ورزی در مقایسه با روشهای مرسوم که آن را به عدم برهم زدن خاک نسبت میدهندن باعث شده که برای کنترل و رفع آن اقداماتی انجام شود برهمین اساس جهت بررسی تاثیر مبارزه شیمیایی بر کنترل علفهای هرز در روش بی خاک ورزی آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تیمار در ۳ تکرار طی سال زراعی ۸۹-۸۸ پس از برداشت ذرت دانه ای در اراضی کشت و صنعت شهید رجایی شهرستان دزوف انجام گردید. فاکتورها عبارت بودند از: الف) کشت به روش بی خاکورزی در دو سطح که شامل: درروی پشته a1 و ۲) در جوی و روی پشته a2 ب) کنترل علفهای هرز در دو سطح که شامل: ۱) استفادها ز سموم شیمیایی در کنترل علفهای هرز b1 و ۲) عدم استفاده از سموم شیمیایی در کنترل علفهای هرز b2. برای کاشت گندم از دستگاه کاشت مستقیم شرکت گاسپاردو ساخت کشور ایتالیا استفاده شد.