سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه سادات همراز – استاد مدعو دانشگاه پیام نور بوانات
محمد قربانی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
بهاره سادات همراز – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

در این مطالعه سعی بر آنست تا با بهره گیری از تابع تولید تعمیم یافته، نقش عوامل تولید و علل الخصوص استفاده از مبارزه بیولوژیک برای مبارزه با کرم گلوگاه انار، بر ریسک و میانگین تولید انارکاران استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گیرد . اطلاعات مورد نیازاز طریق تکمیل ۹۵ پرسشنامه از باغداران انار حاصل شده است . نتایج این ب ررسی نشان داد که مصرف بیشتر نهاده های نهاده های کود پتاسه، نیروی کار، ماشین آلات، سطح زیرکشت و کود دامی میزان ریسک تولیدی را کاهش می دهد . از میان این متغیرها تنها تاثیر متغیرهای کود دامی، سطح زیرکشت، میزان استفاده از ماشینآلات و آب مصرفی معنیدار میباشد