سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی کمک پناه – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
مریم یزدی – دانشجوی دکترای عمران ژئوتکنیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هرچند تسمهها و یا شبکههای فلزی در چند دهه پیش کاربرد وسیعی داشت اما پیشرفت علوم مهندسی پلیمر در دهههای اخیر تسمه های پلیمری را که دارای مزیتهای بهتری نسبت به تسمه ها ی فلزی هستند، به عنوان گزینه مناسبی مطرح کرده است. جهت اندرکنش مناسب تسمه های پلیمری با خاک، تعداد تسمه ها در خاک نسبت به نوع فلزی آن افزایش می یابد که همین امر باعث رفتار هموژن توده خاک مسلح خواهد شد. جهت مشخص کردن رفتار استاتیکی و دینامیکی دیوارهای خاک مسلح شده با تسمه های پلیمری و مقایسه رفتار آنها با دیوارهای مسلح شده با تسمه های فلزی، با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود FLAC به مدلسازی عددی این دیوارها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از مسلح کننده پلیمریبه جای مسلح کننده فلزی، انعطاف پذیری سیستم را افزایش می دهد درنتیجه تغییر مکان افقی بالای دیوار نیز افزایش می یابد. همچنین با انجام آنالیزهای حساسیت به بررسی تاثیر ماکزیمم شتاب ورودی، نحوه چیدمان تسمه ها )موازی و یا زیگزاگی( و همچنین طول تسمه ها بر روی نیروی بسیج شده در مسلح کننده ها و تغییر مکان افقی دیوار پرداخته شده است.