سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا عمرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی و عضو باشگاه پ
مهدی تاجبخش – استاد دانشگاه ارومیه
محسن رشدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی.

چکیده:

منظور بررسی اثر محلول پاشی مارمارین ، اچ بی – ۱۰۱ و سایکوسل بر درصد روغن و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ ،آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان خوی به صورت فاکتوریل دوعاملی برپایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام شد . محلول پاشی شامل: مارمارینa1ی – ۱۰۱ ، a2سایکوسلa3و شاهد a4به عنوان سطوح اول و ارقام گلرنگ بهاره به عنوان فاکتور دوم در دو سطح ( محلی اصفهان b1گلدشت:b2در نظر گرفته شد.تیمارهای محلول پاشی در مرحله قبل از گلدهی و پس از عمل لقاح صورت گرفت. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر رقم بر تمام صفات در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود و محلول پاشی ، اختلاف آماری معنی داری بر روی صفت درصد روغن در سطح احتمال ۱ درصد داشت. در مورد صفت درصد روغن، در رقم محلی اصفهان بهترین اثر را مارمارین داشت که باعث افزایش میانگین درصد روغن از ۳۳ درصد به ۴۷/۴درصد گردید. در مورد رقم گلدشت بهترین اثر را مارمارین با افزایش درصد روغن به ۳۷/۲درصد داشت.تیمار سایکوسل موجب افزایش تعداد طبق و تعداد دانه در طبق شد تیمار مارمارین موجب افزایش وزن هزار دانه و عملکرد روغن شد.