سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد زینلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی دانشگاه شیراز
سیدمحمدعلی زمردیان – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

فرسایش داخلی دومینعامل مهم تخریب سدهای خاکی پس از سرریز کردن آب از روی تاج سد خاکی می باشد پدیده فرسایش داخلی یک فرایند پیشرونده است که امکان وقوع آن در بدنه پی و از بدنه به پی سدهای خاکی وجود دارد روشهای گوناگون و متنوعی برای بررسی و اندازه گیری فرسایش و رگاب درخاک صورتگرفته است یکی از این روشهاآزمایش فرسایش حفره ای HET می باشد هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ماده افزودنی مونت موریلونیت بنتونیت برفرسایش پذیری و هدایت هیدرولیکی خاکهای درشت دانه ماسه بمنظور جایگزینی این ترکیب در هسته سدهای خاکی و پرده های آب بند بوده است در ابتدا آزمایش HET برروی خاک منابع قرضه هسته سد ملاصدرا واقع در استان فارس انجام داده شدو سپس آزمایش برای درصدهای متفاوت بنتونیت افزوده شده به خاک درشت دانه ماسه انجام گرفت و با مقایسه نتایج برای رسیدن به همان فرسایش پذیری و نفوذ پذیری تاثیر ماده افزوده بنتونیت به خاک درشت دانه بررسی و مقدار درصد بهینه بنتونیت افزوده شده ۹% پیشنهاد گردید.