سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون وفایی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ابوذر هادی پور – کارشناس ارشد عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

تخلیه فاضلاب مناطق ساحلی به دریاها و اقیانوسها، سبب آلودگی آبزیان، رسوبات و آب سواحل شده و آلایندهها از طریق مصرف موجودات دریایی آلوده و یا استفاده از آب دریا و شنا به انسان منتقل میشوند. در کشور ما، با توجه به وجود نوار ساحلی طولانی و قرار گرفتن روستاها و شهرهای متعدد در مناطق ساحلی، بررسی تخلیه فاضلاب به دریا از نظر زیستمحیطی حایز اهمیت میباشد و این تخلیه بایستی به نحوی صورت پذیرد، که حداقل تاثیر بر روی آبهای پذیرنده را داشته باشد. در بین روشهای مختلف دفع فاضلاب مناطق ساحلی، سیستمoutfall مناسبتر می- باشد، بهطوریکه امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهت دفع فاضلاب این مناطق از این سیستم استفاده میشود. در این روش، فاضلاب به وسیل? لولههایی از ساحل در کف دریا و در یک یا چند نقطه تخلیه و از دیفیوزرهای مناسب استفاده می شود. هنگامیکه فاضلاب توسط فاضلابروها وارد دریا میشود، بسته به خصوصیات و پارامترهای دریایی نظیر لایهبندی حرارتی، لایهبندی شوری، لایهبندی چگالی، جریانات دریایی، هیدروگرافی، خصوصیات فاضلاب و پارامترهای هندسی سیستم تخلیه کننده ترقیق میگردد. دریاها و دریاچهها، به علت تغییر درجه حرارت و تغییر درجه شوری در عمق دارای لایه بندی می باشند. در این مقاله، سیستمoutfall معرفی و پس از شناسایی عوامل مؤثر در پخش آلودگی، مکانیسم پخش آلودگی در سطح و بالا آمدن آلودگی و تشکیل حوزه آلودگی در مقطع عمودی در دریا با مطالعه موردی بر روی یک outfall بررسی میشود