سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد بلانیان – دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد رضا فتاحی مقدم – دانشیاران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی عبادی – دانشیاران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
داراب حسنی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم باغبانی کرج

چکیده:

تکثیر رویشی یکی از بزرگترین اهداف تولید گردو در ایران است. این آزمایش به منظور بررسی اثرات قطر پایه در محل پیوند و طول پیوندک بر ریزشاخه پیوندی گردو صورت گرفت. پیوندک ها از سرشاخه های سال جاری رقم جهان ۲ گرفته شده و روی پایه های دو ماهه بذری ریزشاخه پیوندی شدند. نتایج نشان داد که با افزایش قطر پایه تا ۴ میلی متر گیرایی تحت تاثیر قرار نگرفت اما افزایش بیشتر آن منجر به کاهش گیرایی گردید ( ۷۹ % به ۵۳ %). پیوندک های طویل تر ( بیشتر از ۲/۵ سانتی متر) نیز در این آزمایش به صورت معنی داری گیرایی بیشتری ( ۸۳ %) را نسبت به پیوندک های کوتاه تر (کمتر از ۲/۵ سانتی متر) در بر داشتند.