سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش ارده خانی – کارشناس ارشد متالورژی- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، بخش مهندسی مواد
رامین رئیس زاده – عضو هیئت علمی بخش مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی و مهندسی، و عضو ه

چکیده:

در این تحقیق تاثیر قرار گرفتن فیلترهای فومی سرامیکی در راهبار بر میزان حذف عیب فیلم اکسید ی دولایه از مذاب آلومینیم خالص تجاری با تکیه بر آنالیز آماری حفرات مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور قطعاتی استوانه ای شکل به صورت بدون فیلتر و همچنین با استفاده از فیلترهای فومی در اندازه های ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ppi ریخته گری شدند. از قطعات ریختگی نمونه های متالوگرافی تهیه شد. با عکسبرداری میکروسکوپی از نمونه ها، چگالی تعداد حفرات در واحد سطح مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که فیلترهای فومی قادر به حذف فیلم های اکسیدی دولایه از مذاب آلومینیوم هستند و با افزایش عدد ppi فیلترها میزان بازده ی فیلتراسیون افزایش یافت؛ به طوری که فیلتر ۳۰ppi اغلب فیلم های اکسیدی را از مذاب حذف کرد . همچنین با استفاده از مدل شاخه ای اندازه های تقریبی فیلم اکسیدی دولایه در حالت مچاله به صورت کره ا ی به قطر ۱۳/۸μm و در حالت باز شده به صورت صفحه ای به ابعاد μm 1×۳۷×۳۷ تا μm0/01×۳۷۰×۳۷۰ بدست آمد.