سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم سپهر – عضو هیات علمی گروه علوم خاک, دانشکده کشاورزی, دانشگاه ارومیه
مهسا شیرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه ارومیه
میرحسن رسولی صدقیانی – عضو هیات علمی گروه علوم خاک, دانشکده کشاورزی, دانشگاه ارومیه

چکیده:

آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین یکی از عمده ترین مشکلات زیست محیطی در جوامع بشری است که علاوه بر کاهش عملکرد و کیفیت محصولات، پایداری تولیدات کشاورزی، امنیت غذایی و سلامت جامعه را تهدید می کند. به منظور بررسی رفتار جذبی کادمیوم توسط نانو ذره دی اکسید تیتانیوم (TiO2) با سطح ویژه ی m2/g 160 آزمایشی بصورت ناپیوسته (بچ) با غلظت اولیه کادمیوم (۰، ۵/۲، ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۸۰) میلی گرم در لیتر و در ۳ سطح pH (6، ۷، ۸) در قدرت یونی ثابت انجام گردید و تاثیر قدرت یونی (۰۱/۰ و ۵/۰) و نوع الکترولیت (NaCl، CaCl2) بر روی جذب کادمیوم در غلظت اولیه‌ی ۵۰ میلی گرم در لیتر بررسی گردید. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اولیه کادمیوم در محلول و نیز pH، جذب کادمیوم توسط نانو دی اکسید تیتانیوم افزایش یافت بطوریکه حداکثر مقدار جذب در غلظت اولیه ۸۰ میلی گرم در لیتر و در pH 8 بدست آمد. با افزایش قدرت یونی از ۰۱/۰ به ۵/۰ میزان جذب کادمیوم در هر ۳ سطح pH بطور معنی داری کاهش یافت و از ۱۴۰۸ در قدرت یونی ۰۱/۰ به ۴۶۰ میلی گرم در کیلوگرم در قدرت یونی ۵/۰ رسید. نوع الکترولیت در قدرت یونی ثابت ۰۱/۰ تاثیر معنی داری بر میزان جذب کادمیوم نداشت. در نهایت داده های آزمایشی با مدل های جذب لانگ مویر، فروندلیچ و تمکین برازش داده شدند و به ترتیب مدل فروندلیچ > لانگ مویر > تمکین برازش بهتری با داده های آزمایشی نشان دادند.