سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صمداله کرمی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه
شهلا هاشمی فشارکی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه
لیلا زارع – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه
سعید اسروش – کارشناس مسئول غلات موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج

چکیده:

این پژوهش برای بررسی تاثیر قارچ Bipolaris oryzae بر جوانه زنی بذر برنج ارقام پر محصول خزر، کادوس و درفک، به دلیل کاهش درصد جوانه زنی بذور برنج در آزمون جوانه زنی در آزمایشگاه تجزیه کیفی و تظاهر قارچ فوق بر روی بذور، در آزمایشگاه سلامت بذر و نهال بر اساس روش های سلامت بذر انجمن بین المللی آزمون بذر (ISTA) انجام گردید. بذور سه رقم ذکر شده به تعداد ۴۰۰ بذر در ۴ تکرار در پتری دیش حاوی کاغذ بلاتر مربوط با سه تیمار ضد عفونی سطحی با کلراکس، آغشته به سم کاربوکسین تیرام و بدون تیمار (شاهد) کاشته و در دمای ۲۲ درجه سانتیگراد باری مدت یک هفته با تناوب نوری ۱۲ ساعت روشنایی و تاریکی نگهداری شدند. پس از بررسی نتایج، میزان آلودگی بذور شاهد به طور متوسط ۴۵ و ۴۵ و ۳۹ درصد در تیمار ضد عفونی سطحی بذور با کلراکس ۳۶ و ۳۸ و ۶۳ درصد و در تیمار با سم کاربوکسین تیرام پودر با دوز ۲ در هزار ۱۱ و ۶ و ۷ درصد به ترتیب برای ارقام فوق ثبت گردید. با توجه به میزان توانمندی عامل بیماری در کاهش عملکرد ۹۰-۴۹ درصد، کاهش ۵۰-۳۴ درصدی جوانه زنی و مرگ گیاهچه به میزان ۵۸-۱۰ درصد، مدیریت صحیح بیماری با سموم ضد عفونی، در کنار سایر موارد از قبیل تغذیه ، استفاده از ارقام مقاوم و سمپاشی مزرعه بر علیه این بیماری در مزارع تولید بذر توصیه می شود.