سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامران جانفشان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
مهین حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرما

چکیده:

مقدمه و هدف: در عصر حاضر، شاهد پیشرفت روزافزون وسایل صوتی- تصویری و سرگرمی های رایانه ای هستیم که مصادیق بارز آن را رادیو، تلویزیون،اینترنت، ماهواره و … تشکیل می دهند. اهمیتو تاثیر رسانه ها در دنیای امروز موضوعی ناشناخته نیست.علاقه مفرط کودکان به رسانه ها، خصوصاً تماشای فیلم ، با توجه به تاثیرپذیری سریع و عمیق تر آ نان و نیز اهتمام متقابل مالکان و بنگاه های عظیم رسانه ای برای سرمایه گذاری در تولیدات مربوط به سنین کودکی و نوجوانی، موجب بروز نگرانی هایی برای والدین و دیگر علاقمندان به سرنوشتبشر شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر فیلم های خشن بر سلامت روان گروهی از نوجوانان۱۳-۱۵ سال انجام شده است. مواد و روشها: روشپژوهشکار آزمایی میدانی ونمونه آماری ۴۵ نفر از دانشآموزان پسر دوره راهنمایی ساکن در خوابگاه مدرسه راهنمایی نمونه دولتی با روش غیر تصادفی آسان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل چکلیست عملکرد رفتار دانشآموزان و پرسشنامه محقق ساخته ، براساسویژگی های روان شناسی استخراج شده از منابع روانشناسی کودکونوجوان بود که که به مدت دوهفته هرشب یکفیلم خشن برا ی آنان نمایشداده شد و بررسی نهایی با استفاده از آزمون t وابسته و نرم افزار ۱۵ SPSS انجام شد. یافته هاونتایج: عمده ترین یافته های پژوهشنشان دهنده افزایش میزان خشنونتوتمایل به رفتارهای خشنونت آمیز در نمونه آماری بود. نتیجه گیری وبحث: نقشوسایل ارتباط جمعی در شخصیت، رفتار و اعتقادات کودکبی نظیر است. این تاثیر روزبه روز در حال افزایشاستو ویژگی های سنی و روانی اطفال نیز پذیرای آن است. ارتباط ویژه و دوسویه کودک و رسانه می تواند آثار مثبتی دربر داشته باشد. در همین حال از آثار منفی و نگرانی های موجود نیز نمی توان و نباید غافل بود. از نظر کارشناسان مسائل آموزشی، پساز خانواده، مدرسه و دانشگاه، رسانه رکن چهارم تربیتی محسوب می شود و به همین دلیل باید در ساختار و محتوای برنامه های آن بیشاز پیشدقتشود. بنابراین لازم استبرنامه ریزی های دقیق واصولی با استمداد ار نظرات روانشناسان مجرب برای برنامه های جذاب ویژه کودکان ونوجوانان وپر کردن اوقات فراغت این گروه سنی باروشهای مطلوب انجام گیرد.