سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسیم گنجی – کارشناس ارشد مهدسی شیمی، ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مرک
علی اله وردی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش ابتدا نانو ذرات تیتانیومدیاکسید به روش سل -ژل تهیه شد ، اندازه ذرات و فازهای بلوری شناسایی شد. در مرحله بعد، از این نانو ذره بر ای UV-Vis و XRD تیتانیومدیاکسید با استفاده از روشهایساخت آزمونههای سیمانی حاوی ۱ و ۵% وزنی تیتانیومدیاکسید استفاده شد و توانایی این آزمونهها در تجزیه رنگدانه مالاکیتسبز با آزمونههای مشابه حاوی فوقروانساز مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان دادند، باافزایش ۱% وزنی فوقروانساز به سیمان، بازدهی نمونه حاوی ۱% کاتالیزور افزایش یافته و با بازدهی نمونه حاوی ۵% بدون فوق روانساز برابری میکند