سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزین فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محسن باقری –
نگین شریعت پناهی – کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی اثر فواصل ردیف کاشت بر روی ، اجزای عملکرد و عملکرد دانه ارقام سویا Glycine max L. Merill آزمایشی در مزرعه ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا نکا به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار ۴ تکرار در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید. فواصل ردیف کاشت شامل ۴۰ ،۵۰ و ۶۰ سانتی متر به عنوان فاکتور اصلی و ارقام و لاینهای سویا شامل ساری ، تلار ، ۰۳۲ و ۰۳۳ بعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شده اند . نتایج تجزیه واریانس حاکی از اثر معنی دار فواصل ردیف کاشت بر خصوصیات فاصله اولین غلاف از سطح زمین ، تعداد شاخه فرعی ، اجزای عملکرد و عملکرد دانه بوده است . همبستگی بین عملکرد دانه با تعداد غلاف در ساقه اصلی ۰/۶۳ و عملکرد دانه ساقه اصلی ۰/۷۸ بصورت مثبت و معنی دار تجلی یافت که نشان دهنده آنست که هر گونه تغییرات در صفات مزبور )تاثیر معنی داری را در عملکرد دانه خواهد داشت . بطور کلی در این بررسی بیشترین میزان عملکرد دانه ۴۴۷۹ کیلوگرم در هکتار ) مربوط به لاین ۰۳۲ در فاصله ردیف ۴۰ سانتی متر بوده است