سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر پولادی ریشهری – کارشناس ارشد سازمان بیمه خدمات درمانی
علی پولادی ریشهری – استادیار
ابراهیم سلیمانی – کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده:

امروزه توسعه فناوری اطلاعات خود مرهون کارآفرینی است و فعالی تهای کارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایده ها و تولدفن آور ی ها م یشوند.هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات بر کارآفرینی مدیران و کارکنان منطقه ویژه اقتصادی استان بوشهر بود . روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی و جامعه آماری آن مدیران و کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به تعداد ۰۲۳ نفر بود . نمونه آماری از طریق جدول کرجسی و مورگان ۰۸۳ نفر محاسبه شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید . ابزار اندازه گیری پرسشنامه که توسط محقق ایجاد شده و در طیف پنج گزینه ای لیکرت بود . پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای ۳ به / کرونباخ ۹۴ دست آمد. به منظور بررسی و تحلیل سؤالات تحقیق ازآزمون t تک نمونه ای استفاده شد و نتیجه تحقیق نشان داد که کاربرد فن آوری اطلاعات بر کارآفرینی مدیران و کارکنان منطقه ویژه اقتصادی، تأثیرگذار است