سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل شاه آبادی – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
سارا ساری گل – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
آمنه جامه بزرگی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

یکی از استراتژیهای مهم در توسعه صادرات کشور، توسعه صادرات محصولات کشاورزی است که همواره در برنامه های توسعه اقتصادی کشور و سند چشم انداز مورد تاکید قرار گرفته است. لذا مطالعه حاضر به منظور تحقق اهداف سندچشم انداز به تجزیه وتحلیل آماری تاثیر تحقیق وتوسعه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۶ – ۱۳۶۸ میپردازد. براساس نتایج – مطالعه علیرغم سهم قابل توجه صادرات محصولات کشاورزی در صادرات غیرنفتی، شاهد اختصاص سهم ناچیزی از ارزش افزوده بخش کشاورزی به فعالیتهای تحقیق وتوسعه میباشیم که این امر ناشی از قبیل فقدان هماهنگی مابین سیاستهای کلان اقتصادی با سیاستهای علمی و پژوهشی و فقدان سازوکار مناسب جهت مشارکت بخش خصوصی در امر تحقیقات بخش کشاورزی است. بنابراین در راستای تحقق اهداف سندچشمانداز و مقابله مقتدرانه با تحریمهای اقتصادی با توجه به توانمندیهای بالقوه بخش کشاورزی از لحاظ تنوع اقلیمی و سرمایه انسانی ضروریست از طریق ایجاد هماهنگی مابین سیاستهای کلان اقتصادی با سیاستهای پژوهشی وفناوری اقدام به افزایش نقش فناوریهای نوین از کانال فعالیتهای تحقیق وتوسعه بر صادرات محصولات بخش کشاورزی نمود.