سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید بهارستان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی انشگاه اصفهان
حسین رضایی دولت آبادی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
پیمان اکبری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

یکی از شاخص های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشم گیری در توفیق و تعالی سازمان ها دارد. بسیاری از سیاست های سازمان که برای توسعه کارآفرینی تدوین می گردد با فناوری های اطلاعاتی مرتبط است. از سوی دیگر تلاش های کارآفرینی در سازمان با سرمایه فکری اثر بخش تر گشته و می تواند مزیت های رقابتی را افزایش داده و عملکرد شرکت را بهبود ببخشد. از این رو هدف این مقاله بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و سرمایه فکری بر روی کارآفرینی سازمانی است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی است. جانعه آماری پژوهش شامل ۱۷۲ نفر از کارکنان شرکت سبحان انکولوژی بودند. نمونه آماری این پژوهش ۱۱۹ نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده و به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت گرد آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات توسط نرم افزار SMART PLS نشان داد که متغیر فناوری اطلاعات بر سرمایه فکری و متغیرهای IT و IC بر کارآفرینی سازمانی تاثیر معنادار دارد، همچنین اطلاعات می تواند به عنوان متغیر تعدیل کننده اثر مثبت سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی افزایش دهد.