سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ولی عابدی – دانش اموخته کارشناسی ارشدمدیریت دولتی گرایش تشکیلات وروشها دانشگاه آزاداسلامی بناب
یعقوب علوی متین – استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی تبریز دانشکده مدیریت و اقتصاددانشگاه آزادتبریز نویسنده مسئول

چکیده:

دراین تحقیق تاثیرفناوری اطلاعات در۴بعد: انسان،سازوکار، ساختمان ،ابزاربرارتقا خدمات شهروندی دردانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد بررسی قرارگرفته استتحقیق حاضرازنظر هدف کاربردی و ازحیث روش توصیفی تحلیل است جامعه اماری شامل کارکنان اداری دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تبریز است که طبق امارکارگزینی تعدادکل آنها ۶۴۷نفر می باشد طبق فرمول کوکران حجم نمونه ۲۴۴انتخاب شد پرسشنامه فناوری اطلاعات شامل ۲۰سوال و مدلهای خدمات شهروندی شامل ۲۰سوال تهیه و توزیع شد سطح معنی داری بدست آمده درازمون کولموگروف اسمیرنوف داده ها کمتر ازسطحمعناداری ۰/۰۵می باشد فرض غیرنرمال بودن داده ها پذیرفته شده و برای بررسی فرضیه های این متغیرها ازروش های ناپارامتریک و ازمون اسپیرمن استفاده شد که نشان دهنده رابطه معنی داری بین فناوری اطلاعات و خدمات شهروندی دردانشگاه علوم پزشکی تبریز بود ازمون رگرسیون دربررسی تاثیر متغیر مستقل برمتغیر وابسته نشان داد که ۸/۲ درصد تغییرات ارقا خدمات شهروندی توسط تغییرات درفناوری اطلاعات تبیین میگردد اولویت بندی ابعادمورد بررسی باازمون فریدمن انجام گرفت سطح معنی داری ازمون فریدمن کمتر از۰/۰۵ بود که نشان دهنده تفاوت معنی داری بین میزان تاثیرهریک ازابعادچهارگانه فناوری اطلاعات دردانشگاه علوم پزشکی تبریز میباشد بطوریکه ازبین ابعادچهارگانه بعدسازوکارفناوری اطلاعات بیشترین وبعدابزار کمترین تاثیر را دردانشگاه علوم پزشکی تبریز دارد