سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای کاربرد علوم برق و کامپیوتر در صنعت مخابرات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طاهره نوربخش بنجار – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول
راحله نوربخش بنجار – مدرس موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی شرق گلستان ، گنبد کاووس
فریدون آزما – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

چکیده:

در این مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهرستان گنبد کاووس ارائه می گردد . به این منظور ابتدا مفاهیم فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی تعریف می شود . در ادامه روش پژوهش تبیین و در پایان نیز یافته هایاین پژوهش ، توصیف و تحلیل می شوند . این تحقیق به صورت توصیفی، پیمایشی و همبستگی انجام گرفت. پس از مطالعه ادبیات تحقیق، مولفه ها و عوامل موثر بر فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان اداره مخابرات شهرستان گنبد کاووسمشخص گردید و سپس با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته در مورد فناوری اطلاعات و پرسشنامه استاندارد لونیداس وواسیلیس در مورد کارآفرینی مولفه های مستخرج از مبانی نظری تهیه شد، جامعه آماری این تحقیق شامل ۱۲۰ نفراز کارکنان اداره مخابرات شهرستان گنبد کاووس بود. نمونه آماری شامل ۹۲ نفر از کارکنان اداره مخابرات شهرستان گنبد کاووس بود . بررسی ها درسطح ۹۵ درصد اطمینان نشان داد: ۱- بین فناوری اطلاعات با کاهش کاغذبازی کارکنان اداره مخابرات شهرستان گنبد کاووسرابطه معنی داری وجود دارد. ۲ – بین فناوری اطلاعات با تغییر در رفتار کارکنان اداره مخابرات شهرستان گنبد کاووس رابطه معنی داری وجود دارد. ۳- بین فناوری اطلاعات با بینش استراتژیککارکنان اداره مخابرات شهرستان گنبد کاووس رابطه معنی داری وجود دارد. ۴- بین فناوری اطلاعات با ایجاد یک محیط کاری پر انرژی برای کارکنان اداره مخابرات شهرستان گنبد کاووس رابطه معنی داری وجود دارد