سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سمانه راموز – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی سیستم های اطلاعات مدیریت
حبیب اله جوانمرد – استاد یار و عضو هیئت علمی .

چکیده:

یکی از ویژگی های بارز عصر حاضر، تغییر و تحولات سریع در ابعاد گوناگون جوامع می باشد و فناوری اطلاعات،موتور تغییرات جاری به شمار می رود. این پژوهش به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر فرهنگ کارآفرینی و عملکرد شرکت، در شرکت های تولیدی شهرستان اراک می پردازد. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق علی و از شاخه میدانی می باشد. جامعه آماری شرکت های تولیدی شهر اراک هستند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. متغیرهای اصلی این تحقیق عبارتد از: فناوری اطلاعات، فرهنگ کارآفرینی و عملکرد شرکت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد فناوری اطلاعات تاثیر مثبت و مستقیمی بر فرهنگ کار آفرینی و فرهنگ کار آفرینی تاثیر مثبت و مستقیمی بر عملکرد شرکت ها دارد.