سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طاهره نوربخش بنجار – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
راحله نوربخش بنجار – مدرس آموزش عالی و غیرانتفاعی شرق گلستان گنبد کاووس
فریدون آزما – استادیار دانشگاه آزاد علی آباد کتول

چکیده:

دراین مقاله تاثیرفناوری اطلاعات برکارآفرینی سازمان کارکنان اداره مخابرات شهرستان گنبدکاووس ارایه میگردد به این منظور ابتدا مفاهیم فناوری اطلاعات و کارافرینی سازمانی تعریف می شود درادامه روش پژوهش تبیین و درپایان نیز یافته های این پژوهش توصیف و تحلیل میشوند این تحقیق بصورت توصیفی پیمایشی و همبستگی انجام گرفت پس ازمطالعه ادبیات تحقیق مولفه ها و عوامل موثربرفناوری اطلاعات و کارافرینی سازمان دربین کارکنان اداره مخابرات شهرستان گنبدکاووس مشخص گردید و سپس با استفاده ازیک پرسشنامه محقق ساخته درمورد فناوری اطلاعات و پرسشنامه استاندارد لونیداس و واسیلیس درمورد کارافرینی مولفه های مستخرج ازمبانی نظری تهیه شده جامعه اماری این تحقیق شامل ۱۲۰نفر ازکارکنان مخابرات شهرستان گنبدکاووس بود