سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

تاثیر نوع فلز پایه بر ریزساختار منطقه جوش آلیاژ Ti-6Al-4V ، پس از فرایند جوشکاری قوس تنگستن – گاز محا فظ مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای این منظور دو نوع فلز پایه ریختگی و کارشده از آلیاژ دوفازی Ti-6Al-4V استفاده شده است . فرایند جوشکاری در شرایط یکسان و بصورت اتوماتیک انجام شده است . نتایج این تحقیق نشان داد ، ریزساختار فلز جوش به شرایط ساختاری فلز پایه ب ستگی دارد بطوریکه در نمونه ریختگی ساختار فلز جوش دارای دانه های هم اندازه با دانه های فلز پایه با ریزساختار سوزنیشکل حاوی لایه های آلفا +بتا است . در مقابل، فلز جوش در نمونه کارشده شامل دانه های بتا با مورفولوژی ستونی و بسیار درشت تر از اندازه دانه فلز پای ه است . ریزساختار فلز جوش در این حالت نیز بصورت سوزنی شکل است . همچنین ارزیابی های ریزساختاری روی منطقه متاثر از حرارت نشان داد که ساختار این منطقه نیز به شدت به ساختار فلز پایه بستگی دارد . منطقه متاثر از حرارت در مورد نمونه ریختگی دارای ساختاری مشابه فلز ج وش بوده، در حالی که منطقه متاثر از حرارت فلز پایه کارشده دارای دانههای بتای هممحور و بسیار ریزتر از دانههای بتای فلز جوش است.