سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اعظم خجسته چترودی – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

فشارخون بالا یکی از شایع ترین اختلالات گردش خون می باشد که دارای عوارض زیادی مانند اختلالات بینایی، کلیوی، مغزی و قلبی می باشد. در صورتی که فشارخون بالا درمان نشود در بیشتر موارد منجر به مرگمی گردد. بی تحرکی باعث افزایش فشارخون می گردد و باعث افزایش هزینه های درمانی افراد می شود. یافته های اولیه از تحقیق سازمان بهداشت جهانی حاکی از آن است که زندگی بی تحرک یکی از ۱۵ علت عمده مرگ ومیردر جهان است. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی و هزینه های درمانی بیماران مبتلا به فشارخون بالا در شهر کرمان در سال ۱۷۶۵ انجام گرفت. در این مطالعه نیمه تجربی، ۸۵ بیمار مبتلا به فشارخون بالادارای شرایط ورود به مطالعه بصورت آسان و در دسترس انتخاب شدند و بطور تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. به این منظور پرسشنامه کیفیت زندگی ) sf36 ( و پژوهشگر ساخته، شامل اطلاعات دموگرافیک، دفعات مراجعه به پزشک و هزینه های درمانی تکمیل شد . سپس برنامه ورزشی زیر نظر پزشکمتخصص به مدت ۶ هفته )هفته ای سه بار( بر روی بیماران گروه آزمون اجرا شد. مجددا سه ماه بعد برای هر دو گروه پرسشنامه ها تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار spss انجام گردید . آزمون آماری تیمستقل نشان داد که بین میانگین نمره پرسشنامه های گروه آزمون و شاهد، قبل از مداخله تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد ) p=0/37 (. در حالیکه بعد از مداخله این تفاوت معنی دار شد ) p<0/002 (. تفاضل بین دو میانگین نیز تفاوت آماری معنی داری را بین دو گروه آزمون و شاهد بعد از مداخله نشان داد