سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد علی فرقانی – استادیار بخش مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان
هاشم شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهرام جبار زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عادل کولک – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:

منابع انسانی در جهان رقابتی و پیچیده امروزی دارای ارزش و جایگاه ویژه ای است. آن چنان که سازمان ها در پی کسب مزیت رقابتی در حوزه منابع انسانی هستند. این مقاله به بررسی ارتباط مولفه های منابع انسانی (انگیزش ، مشارکت، آموزش، استخدام، سیستم جبران خدمات) بر روی مولفه های عملکرد سازمانی (بهره وری، نوآوری، استعفا، و ارتباط کارکنان) می پردازد. فرهنگ سازمانی (فرهنگ عمومی، طبقه ای، توسعه ای، عقلایی) در این مقاله نقش میانجیگری دارد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان واحد های دانشگاه آزاد استان کرمان می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه مورد نیاز ۱۲۰ نفر از کارکنان به دست آمده که بصورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی و به نسبت کارکنان هر دانشگاه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد. و برای بررسی مدل از نرم افزار AMOS18 و شاخص های برازش استفاده شده است.