سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا کی همایون – دانشجوی دکتری آب شناسی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه
حمیدرضا ناصری –
محمد نخعی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر فعالیت های صنعتی و کشاورزی بر کیفیت منابع آب دشت لنجانات، از تعداد ۱۶۲ منبع آبی شامل آب زیرزمینی، آب سطحی و پساب صنایع مهم منطقه (کارخانه ذوب آهن اصفهان، مجتمع فولاد مبارکه و گروه شیمیایی صنایع دفاع) در چهار دوره به صورت فصلی در سال ۸۷ نمونه برداری شده و در هر نمونه ۹۲ عنصر و پارامتر سنجش گردیده است. نتایج حاصل از سنجش های صحرایی و آزمایشگاهی پارامترهای فیزیکوشیمیایی، عناصر اصلی، فرعی و نادر نمونه ها نشان می دهد که پساب صنایع منطقه تاثیری بر کیفیت آب زیرزمینی دشت نداشته است و از نظر عناصر فرعی و نادر غلظت های بیش از حد استاندارد ندارد. فعالیت های کشاورزی به دلیل استفاده از حاصلخیزکننده های حاوی ترکیبات نیتروژن، باعث افزایش غلظت های بیش از حد استاندارد نیترات در آب زیرزمینی دشت شده است. استفاده از آب زیرزمینی با کیفیت نامناسب (میانگین EC بالاتر از µS/cm 4000) جهت آبیاری به روش غرقابی در اقلیم خشک دشت سبب افزایش غلظت نمک ها در خاک و بازگشت مجدد عناصر همراه با یون نیترات به آبخوان شده است. نمودارهای هیدروژئوشیمیایی، نسبت های معرف و اندیس اشباع حاصل از مدل سازی ژئوشیمیایی نشان می دهد که انحلال نهشته های تبخیری (هالیت و ژیپس) و تبادل کاتیونی مهم ترین فرایندهای موثر بر ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی است. وجود غلظت های بیش از حد مجاز نیتریت، آمونیوم و باکتری های کل و مدفوعی در تمام فصول در نمونه های رودخانه، نشان از تاثیر پساب های کشاورزی و به ویژه نشت از چاه های فاضلاب شهرهای مجاور زاینده رود و یا ورود مستقیم پساب های خانگی به آب رودخانه است