سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد حمزه نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – استاد دانشکده مواد و متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران
سید حسین سیدین – دانشیار دانشکده مواد و متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با استفاده از آزمایش آنالیز حرارتیDTA) روند انجام واکنش احیاء آلومینوترمی پنتوکسید وانادیم بررسی گردید. نتایج نشان داد در صورت عدم استفاده از عوامل افزودنی(ماده حرارتزا و فلاکس) واکنش در دو مرحله (ابتدا احیاء به اکسیدهای با ظرفیت کمتر و سپس احیاء کامل) به ترتیب در دماهای ۸۲۴,۹۶۳ انجام میشود، در حالی که در حضور عوامل افزودنی واکنش در یک مرحله در دمای ۹۳۶ کامل میگردد. همچنین مقدار بهینه ماده حرارتزای کلرات پتاسیم برای جدایش مناسب محصولات واکنش، برابر ۱۷ درصد وزنی اکسید مصرفی بدست آمد.آزمایشات آسیاکاری نشان داد در اثر آسیاکاری پرانرژی بر روی واکنش دهندههای آلومینیوم و اکسید وانادیم پس از ۱۵ دقیقهواکنش احیاء انجام میشود. همچنین پهن شدن پیکها در آزمایش تفرق اشعه ایکس بر روی محصولات واکنش دلیل بر نانوساختار بودن پودر کامپوزیتی حاصل بود. نتیجه آنالیز حرارتی بر روی واکنشدهندهها پس از ۴۵ دقیقه آسیاکاری پرانرژی در حضور عامل کنترل کننده اسید استئاریک به میزان ۳ درصد وزنی نشان داد دمای انجام واکنش احیاء از ۹۳۶ در حالت بدون آسیاکاری به ۳۴۰ کاهش مییابد.