سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یونس رشیدی – دانشجوی جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
صفورا کاشفی – کارشناسی ارشد اقتصاد نظری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده:

شهر به عنوان فضایی که مرتبه نهایی تکامل زیست گاه انسان مکانی است که جامعه بشری بخش اعظم عمر خود را در آن سپری می نماید و در آن محیط طبیعی و محیط انسان ساخت، به شکل گیری فضایی جغرافیایی که امکانات لازم را در اختیار اعضای جامعه می گذارد شکل می دهند. شیوه مدیریت، فرهنگ و نوع باورهای اجتماعی همواره به خلق فضاهای گوناگونی منتهی می شوندکه هر یک بادیگری دارای تشابه و تضاد هایی می باشد. این هماهنگی و تفاوت های موجود در فضاهای شهری هر یک به نحوی بر کیفیت و شیوه زندگی افراد تاثیر گذاشته ودرنهایت به عدالت اجتماعی شکل می دهند. لذا ساختار و روابط فضایی در سطح بهره مندی شهروندان از خدمات سهیم بوده و می تواند در دستیابی به توسعه ای فراگیر که در آن اجتماع از رفاه اقتصادی برخوردار باشد نقش مهمی را ایفا نماید. امروزه شهرهمدان در بردارنده فضاهایی است که هر یک باچشم اندازی ویژه از نظر هویت جغرافیایی، بازتاب زندگی بخشی از گروه های جامعه می باشد. بررسی و تحلیل فضاهای جغرافیایی این شهر به ما کمک می نماید تا بتوانیم در خصوص برنامه ریزی شهری و اجرای طرح های عمرانی با حداقل هزینه در راه توسعه شهر گام برداریم. با توجه به اینکه تا کنون تحقیق های میدانی لازم درخصوصعدالت اجتماعی وفضاهای جغرافیایی شهر همدان انجام نپذیرفته است، طی روند تحقیق این مقاله، از ترکیب بررسی های میدانی و مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته می شود. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که روند دستیابی به عدالت اجتماعی و ر فاه اقتصادی مطلوبیت لازم را نداشته وفرآیند توسعه فعلی درفضاهای شهری کماکان تعمیق اختلاف را بین مناطق مرفه و حاشیه ای شهر همدان در بر دارد.