سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فیروزه خان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحق
سید مسعود منوری – استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تح
محمد صادق سخاوت جو – استادیار گروه مهندسی محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم نحقیق

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت موجود درخصوص ترکیب زباله شهر اهواز در فصول تابستان و زمستان و ثأثیر فصل بر کیفیت زباله این شهر می باشد. طی تحقیقی که در ۸ منطقه شهرداری اهواز در دو فصل خشک(تیر ماه) و تر سال( دی ماه)در سال ۸۸ صورت گرفت درصد ترکیب زباله خانگی در این مناطق تعیین و تأثیر فصل بر ترکیب زباله بررسی شد. در این مطالعه تعداد ۴۰۰ خانوار از کل ۸ منطقه شهرداری انتخاب ، زباله های خانگی جمع آوری و مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیز کیفی زباله خانگی در مناطق مختلف شهرداری کلانشهر اهواز نشان داد مواد فسادپذیر با ۷۳٫۶۲ درصد بیشترین و چوب با ۰٫۳۱ درصد کمترین بخش زباله خانگی اهواز را تشکیل می دهند متوسط سایر پارامترها بدین صورت می باشد:کاغذ و مقوا ۱۰٫۹۴ درصد، پلاستیک ۶٫۵ درصدpet0.76 درصد، منسوجات ۲٫ درصد، فلزات ۱٫۲۱ درصد، شیشه ۲٫۵۴ درصد، نخاله های ساختمانی ۱٫۱۷ درصد، استخوان ۰٫۶۶ درصد. همچنین مقادیر بدست آمده از آزمون T-test نشان دهنده این مطلب بود که متوسط مواد فسادپذیر در فصل خشک بیشتر از فصل تر سال می باشد و سایر ترکیبات زباله تفاوت معنی داری در فصول گرم و سرد نشان ندادند