سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شمس الله وطن دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
محمدفاروق حسینی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران، ایران،
روح الله بلقن آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
محمد دوست محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهرن

چکیده:

تعیین خواصالاستیک سنگها به علت کاربرد وسیعشان در موارد متعددی مانند طراحی، اجرا و نگهداری فضاهای سنگی بسیار حائز اهمیت است. مهمترین این ویژگیها شامل مدول الاسیتیسته، مدول حجمی، مدول برشی و ضریب پوآسون می-باشد. مرسومترین راه محاسبهی این ویژگیها انجام آزمایشهای استاتیک آزمایشگاهی و در برخی موارد برجا است. از آنجاییکه انجام این آزمایشها بسیار پرهزینه بوده و با مشکلات خاص خود روبروست و همچنین نمونه پساز انجام آزمایشازبین میرود، امروزه روشهای غیر مخرب که بسیار ساده و کم هزینهتر از روشهای استاتیک هستند و در رأس آنها گذرامواج فراصوتی است مورد توجه قرار گرفتهاند. از اینرو برای ایجاد شرایطی جهت جایگزینی این روش با روش استاتیک می- بایست از پارامترها و شرایط مختلف، جهت افزایشدقت نتایج استفاده نمود. از اینرو در این مقاله سعی شده است که تأثیرپارامتر فشار منفذی را بر سنگهای کربناته بررسی شود. نتایج حاصل ارتباط این عوامل را با ویژگیهای الاستیکدینامیک (مدول الاستیسیته، مدول برشی، مدول حجمی) با ضریب تصمیمگیری تقریبا بالایی نشان داد، ولی در رابطه با ضریب پوآسون این ارتباط دارای ضریب تصمیمگیری پایینی بود و نمیتوان در رابطه با آن با اطمینان تصمیم گرفت