سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه سلطانی سیاه پوش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
کاظم هاشمی مجد – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه محقق اردبیلی
نصرت اله نجفی – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه تبریز
زهرا لطفی آرپاچایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

از جمله مشکلات اساسی که همواره مانع بزرگ پیشرفت کشاورزی در جهان بوده شوری آب و خاک است تحقیقات محدودی در زمینه ی تاثیر متقابل کود دهی و شوری برعملکرد گیاهان درکشور انجام شده است به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف فسفر برعملکرد گیاه ذرت در خاکهای شور آزمایشی با ۱۰ سطح شوری و ۵ سطح فسفر در سه تکرار در شرایط گلخانه ای بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا گردید نمونه های اولیه خاک از ۴۵ نقطه ی مختلف دشت زرناس اردبیل تهیه شد و پس از تعیین خصوصیات خاک تعداد ۱۰ نمونه خاک با خصوصیات خاک و شوری مختلف برای انجام آزمایش انتخاب گردید فاکتور فسفر ازمنبع فسفات دی آمونیم تامین گردید. نتایج نشان دادکه با افزایش سطح فسفر، وزن تر وخشک بخش هوایی و ریشه ی گیاه افزایش معنی داری داشت