سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مریم حبیب پوردهکردی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

فرهنگ یادگیری سازمانی فرهنگی است که از کسب اطلاعات توزیع و تسهیم یادگیری حمایت می کند و یادگیری مستمر را تقویت و حمایت می کند و آن را برای بهبود و پیشرفت سازمانی بکارمیگیرد با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش دارا بودن فرهنگ یادگیری سازمانی قوی درسازمان هااز اهمیت بالایی برخوردار است و عملکرد کارکنان و سازمان را بهبود می بخشد ونیز موجب متعهد شدن آنان به سازمان و افزایش رضایت شغلی می گردد بنابراین بهدلیل نقشی با اهمیت فرهنگ یادگیری سازمانی درتسهیل سازمان به سازمان یادگیرنده برای پاسخگویی به تغییرات شدیدمحیطی و ایجادمزیت رقابتی پایدار این پژوهش به بررسی این متغیر و تعیین تاثیر آن برمتغیرهای تعهد سازمانی و رضایت شغلی دربین کارکنان رسمی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری می پردازد جامعه اماری این مطالعه ۱۵۲ نفر شامل کلیه کارکنان رسمی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در سال ۸۹ بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد ۹۹ نفر از انها به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند دراین پژوهش از روش تحقیق توصیفی پیمایشی و ابزار پرسشنامه بسته جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی ۰/۹۴ برای پرسشنامه تعهد سازمانی ۰/۸۹ و برای پرسشنامه رضایت شغلی ۰/۸۳ بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و AMOSاستفاده گردید .