سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه توکل – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مصطفی علیمیری – استادیار دانشگاه پیام نوردلیجان

چکیده:

زمانی که نوآوری جزاهداف سازمان باشد سازمان می تواند تمام نیروی خود را جهت ایجاد توسعه ونوآوری درسازمان به کارگیرد و بااین حرکت به حیات خود ادامه دهد و دراین میان آزادی عمل کارکنان میتواند به عنوان عاملی مهم درجهت شکوفایی قوه خلاقیت آنها موثربوده و به نوآوری درسازمان کمک نماید لذا پژوهشگربرآن است تا بتواند ازلحاظ علمی صحت مطالب بالا را به اثبات برساند پژوهشگر دراین تحقیق جامعه آماری خود را شهرداری و سازمان های وابسته به آن درشاهین شهررا انتخاب نموده و به تعداد ۱۵۰ نفرنمونه گیری کرده ازپرسشنامه استاندارد ۲۹سوالی درخصوص تاثیر فرهنگ سازمانی برنواوری و توسعه درسازمان استفاده نموده و برای تجزیه و تحلیل آماری ازنرم افزار spss19 استفاده نموده است این تحقیق شامل دو فرضیه تحت عنوان اهداف سازمان برنوآوری تاثیر دارد و ازادی عمل کارکنان برنوآوری تاثیر دارد بوده که فرضیه اول مورد پذیرش و فرضیه دوم رد شده است.