سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدمحسن علامه – استادیار دانشگاه اصفهان
محبوبه رحیم پور – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی مالی
بهرام رحیم پور – دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی

چکیده:

درمحیط متحول امروزیکی ازنیازهای هرسازمانی بکارگیری مدیریت دانش است و سازمانها یامروزی باید به سمت مدیریت دانش حرکت کنند مدیریت دانش بهینه سازی دانش سازمانی به منظور دستیابی به افزایش عملکرد با استفاده ازروشهای متفاوت است هدف ازپژوهش حاضر تعیین رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش می باشد انتقال خلق و بکارگیری دانش مستلزم وجود فرهنگ سازمانی مناسب است فرهنگ سازمانی اززوایای مختلفی بررسی شده و مدلهای مختلفی برای پژوهشهای مرتبط با فرهنگ سازمانی طراحی و ارایه گردیده است که برخی از آنها عبارتندازالگوی هافستد و همکاران الگوی کرت لوین الگوی پیترز و واترمن – الگوی دیویس – الگوی رابینز الگوی دنیسون یکی ازعوامل کلیدی که سازمان های هوشمند قرن بیست و یکم را ازهم متمایز می سازد تاکید بردانش و اطلاعات است .