سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر رحمدل – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بریز
بهرام وزیری فرهانی – دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

فرهنگ، می تواند گام به گام مسیر ترقی هر جامعه ای را مهیا نموده و تمدنی پر از ارزشهای انسانی را به وجود آورد. و خو یش را در کالبد تمدن به جهان نشان دهد. بر پایه این تعاریف مفهوم فرهنگ و شناخت آن در رابطه با معماری قابل بررسی است تا بر این اساس گام ی در جهت افزایش کیفیت و معیارهای از فرهنگ که بازگو کننده کالبد خاص هر جامعه می باشد، برداشته شود. سابقه تاریخی هر کشور موجب شکل گیری فرهنگ آن جامعه می شود ،فرهنگ هر جامعه نیز بر معماری آن جامعه تاثیر می گذارد. از مهمترین ویژگی های هنر معماری هم هدایتگری فرهنگی است. یکی از مکان هایی که هنرمند در آن می تواند دغدغه های ذهنی خود را از مسائل گوناگون به شکل مفاهیم مختلف در قالب هنر جهت تاثیرگذار ی بیشتر بر روی افراد جامعه عرضه نماید یک مرکز فرهنگی و هنری است.