سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داریوش مهدی فر – کارشناسان ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
رضا کرمیان –
مراد سپهوند – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

تحقیق حاضربه منظوربررسی تاثیر فرم زمین وجهت های جغرافیایی برنوع خاکها و برخی ازخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای رویشگاه گونه دارمازو(ssp. Boissieri (Quercus infectoriaانجام گردیده است. ابتدا منطقه مورد مطالعه با روش جنگل گردشیهای متعدد بر روی نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ منتقل و محل گسترش گونه دارمازو شناسایی گردید.سپس به منظور شناسایی نوع خاکها و خصوصیات فیزیکوشیمیایی از طرح کاملا تصادفی با ۱۲ تیماروسه تکرار، استفاده گردید.سپس تعداد۳۶ پروفیل(به ابعاد ۲×۵/۱×۱ متر)در سه فرم زمین( یال ، دامنه و دره ) و چهار جهت جغرافیایی ( شمال، جنوب، شرق و غرب ) حفر و مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج حاصل نشان می دهد خاکهای منطقه مورد مطالعه دارای رژیم حرارتی mesic و رژیم رطوبتی xeric هستند.همچنین دارای افق های شناسایی سطحی اکریک وزیرسطحی کمبیک وکلسیک می باشند.واز دورده آنتی سول(رگوسول ولیتوسول درطبقه بندی فائو)واینسپتی سول(کمبیسول درطبقه بندی فائو)طبقه بندی می شوندوجزءخاکهای جوان تا نسبتا تکامل یافته هستند. بافت خاک رویشگاه مورد مطالعه متوسط (لومی)، نسبتا سنگین (لومی رسی) تا سنگین (رسی) می باشد و اسیدیته آنهااز۴/۷تا۸متغیراست که نشان دهنده آهکی بودن این خاکهامی باشد.ماده آلی در خاک نسبتا خوب است. نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان می دهد که خصوصیات فیزیکی وشیمیای خاکهای رویشگاه دارمازو در فرمها و جهت‌های جغرافیایی اختلاف معنی دار در سطح یک درصد دارد. همچنین مقایسه میانگین تیمارها با آزمون دانکن نشان می دهد که خاکهای دامنه شمالی با عمق ۹۰سانتیمتر، رس با۵۲درصد و پتاسیم قابل جذب با۶۵۱پی پی ام و همچنین دره شمالی با درصداشباع رطوبتی ۷۳درصد،کربن آلی با۰۵/۶درصد، شن با ۴۸ درصد و فسفر قابل جذب با۱۱/۱۰پی پی ام نسبت به سایر تیمار ها از برتری بیشتری برخوردار است. ازنظرموادخنثی شونده یال جنوبی با۲۵/۶۹ درصددارای بیشترین مشخصه ها نسبت به سایرفرم هاوجهت های جغرافیایی می باشند. در مجموع خاکهای دامنه هاودره های شمالی از نظرخصوصیات فیزیکی وشیمیایی،عمق، تمایز طبقاتی و درجه تکامل نسبت به خاک سایر قسمتهاوضعیت بهتری دارند