سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا بازیار – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

یکی از مسائل مهم گیاهان روغنی مانند کلزا انبارداری مناسب بذر می باشد زیرا در اثر انبارداری نامناسب بذر چنین گیاهانی بدلیل چرب بودن اکسیده شده و خیلی سریعتر از بذر سایرگیاهان قدرت جوانه زنی خود را از دست میدهد بنابراین به منظور ارزیابی تاثیرتنش سرما و پیری تسریع شده برشاخصهای جوانه زنی و رشد گیاه چه های دو رقم کلزای هایولا RGS , 401 آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید دراین تحقیق ۳ فاکتور شالم فاکتور اول ۲ رقم کلزا هایولا RGS,401 فاکتور دوم ۱۰ سطح دمایی ۱-۳۰ درجه سانتی گراد ، ۲-۴۰ درجه سانتیگراد ، ۳-۵۰ درجه سانتیگراد ، ۴-۶۰ درجه سانتی گراد ۵-منهای ۲۰ درجه سانتی گراد ، ۶-۳۰ درجه سانتی گراد + سرما، ۷-۴۰ درجه سانتی گراد + سرما، ۸-۵۰ درجه سانتی گراد + سرما، ۹-۶۰ درجه سانتی گراد + سرما، ۱۰- شاهد و فاکتور سوم زمان در معرض قرار گرفتن درجه حرارت نیز در ۴ سطح ۱و۲و۳و۴ روز مورد استفاده قرارگرفت. در پایان نیز طول گیاه چه طول ریشه چه طول ساقه چه درصدجوانه زنی ، سرعت جوانه زنی و شاخص قدرت بذر اندازه گیری شد.