سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد نژاد شاه محمد – عضو هیئت علمی، گروه مهندسی معدن، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندآب،
سیف الدین موسی زاده – عضو هیئت علمی، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه
مجتبی دادخواه – کارشناس ارشد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده:

طراحی هر نوع سازه سنگی نیازمند به مطالعات مختلف از وضعیت زمین شناسی منطقه مورد نظر می باشد. ناپیوستگی ها در هر منطقه سنگی وجود دارند و تاثیرات عمیقی بر روی خواص توده سنگ دارند. شاخص کیفیت توده سنگ (RQD) یکی از پارامتر های اصلی در تعیین ویژگی های توده سنگ می باشد. روش های گوناگونی در برآورد RQD وجود دارد اما اندازه گیری آن با محدودیت های زیادی همراه می باشد. این محدودیت ها در طراحی های مهندسی، مدلسازی ها و سایر فعالیت های مهندسی تاثیر گذار می باشد. برآورد مستقیم این شاخص از طریق مطالعه مغزه ها به راستای آن وابسته است. مطالعه سه بعدی ناپیوستگی ها از طریق برآورد شاخص درزه داری حجمی نتایج مناسبی را از کیفیت توده سنگ ارائه می کند. هرچند که این بررسی ها نیز با محدودیت هایی همراه هستند. در این مقاله سعی شده است با انجام یکسری مطالعات بر روی مغزه های بازیافتی حفاری در سنگ های کربناته سازند سروک شاخص کیفیت توده سنگ را در نواحی مختلف محاسبه نمود. مطالعات دیگری بر روی وضعیت ناپیوستگی های ناحیه مذکور انجام شده است تا بر اساس فراوانی ناپیوستگی ها نیز کیفیت توده سنگ برآورد شود. در نهایت همبستگی میان روش های اندازه گیری RQD مورد بررسی قرار گرفته و الگویی در کاربرد آنها ارائه شده است.