سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خدیجه رحیمی – کارشناسی ارشد صنایع غذایی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اس
علی محمدی ثانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
عیسی غلامپورعزیزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
اسماعیل عطای صالحی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

برنج یکی از رزیم های غذایی اساسی در شمال ایران است. هدف از مطالعه حاضر به منظور شناسایی آفلاتوکسین کل در برنج داخلی و وارداتی درشمال ایران و بررسی تاثیر روش های پخت بر مقدار توکسین می باشد. بدین منظور، ۴۲ نمونه برنج از فروشگاه های خرده فروشی جمع آوری شد. نمونه خام با روش الایزا برای ارزیابی سم تجزیه و تحلیل شد و سپس به دو روش، پخت نرمال ) کته( و پخت با آب فراوان ) آبکشی( پخت شد. پس از حرارت آفلاتوکسین توتال مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که متوسط غلظت آفلاتوکسین توتال در نمونه های وارداتی و داخلی به ترتیب ± ۹۹٫۰ و ۱۹۳۱ ± ۹۹۰۰ ۱٫۰۵میکروگرم در کیلوگرم برآورد شدند. که کمتر از استاندارد های ملی و اتحادیه اروپا بودند. بیشترین کاهش آفلاتوکسین توتال زمانی بود که برنج با آب فراوان پخته شود. اما در روش پخت نرمال هیچ ارتباط معنی داری در سطح آماری ۰ درصد یافت نشد