سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امید صفری – دانشجوی دکتری تخصصی شیلات
Chris Carter –
مهرداد فرهنگی –
باقر یخچالی –

چکیده:

کنجاله کانولا یکی از منابع مهم پروتئینگیاهی بوده و استفاده از این مایع غذایی درتغذیه انسان و یا حیوانات علیرغم ترکیب پروتئینی مناسب آن به دلیل وجود ترکیبات ضدتغذیه ای متنوع مانند فیبر خام فیتات و گلوکوسینولات محدود می باشد جهت بررسی تاثیر فناوری تخمیر جامد برترکیبات مغذی و ضد تغذیه ای کنجاله کانولای فراوری شده از سه تراکم تلقیح ۵ ۱۰ و ۶ ۱۰ و ۷ ۱۰ اسپورنوروسپورمیکروسپروس واریته اولیگوسپروس بطور متوسط به ترتیب موجب افزایش معنی دار P<0/05 و ۶۹/۱ و ۸۸/۷ درصدی مقدار پروتئین خام و پروتئین حقیقی و کاهش معنی دار p<0/05 و ۸۶/۴ و ۸۶ و ۶۱ درصدی فیتات گلوکوسینولات و تانن و ترکیبات فنولی نسبت به تیمار شاهد گردید میزان قابلیت هضم پروتئین محصولات تخمیر شده از ۷۸/۰۶ تا ۷۸/۳۱ درصد بطور معنی داری p<0/05 نسبت به شاهد ۵۱/۷۳ درصد افزایش یافت.